Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม ใบไม้เปลี่ยนสี

มิถุนายน 1, 2024 | by Tcl travel

ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง้อไบ๊ เที่ยวครบสูตร 6 วัน 5 คืน

วันแรก : กรุงเทพฯ – เฉิงตู – ง้อไบ๊

7.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ชั้น 4) ประตู 4 บริเวณ ISLAND H-J โดยสายการบินไทย

10.15 น. เหินฟ้าสู่ นครเฉิงตู โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG618

14.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเทียนฝู เฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และยังมีประชากรหนาแน่นที่สุดอีกหนึ่งเมืองของประเทศจีน ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย

เชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย และ เซี่ยง หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองง้อไบ๊ (เอ๋อเหมย) ที่แปลว่า คิ้วโก่ง เพราะทิวเขา มีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ CENTURY SUNSHINE 5 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง : ยอดเขาง้อไบ๊ ( รวมกระเช้าใหญ่ขึ้นลง) – ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน – ชวนจู่ซื่อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันนี้อาจจะตื่นเช้าหน่อยเพื่อนำท่านเปลี่ยนรถของอุทยานขึ้นสู่เขาง้อไบ๊ จากนั้นนำท่านเดินต่อเพื่อขึ้นสู่กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นไปจุดสูงสุดของเขา ชมวิวบน ยอดเขาจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือเมฆ ดุจดั่งสวรรค์

เที่ยง รับประทารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนมัสการ พระสมันตภัทธโพธิสัตว์ผู่เศียร หรือ โผ่วเฮี้ยงผ่อสัก ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัตว์ทรงคชสารเป็นสีเผือก 6 งา ( ตามคัมภีร์ มหายานเรียกว่า ช้างฉัททันต์) ให้ท่านได้ขอพรเรื่องการงาน สุขภาพ ภายในด้านบนยังมีบริการทำพิธี วางตะเกียงนำแสงส่องทางให้หลังสิ้นอายุขัย เพื่อนำทางท่านสู่สวรรค์ ตั้งอยู่ภายใน วัดว่านฝอ หรือ วัดหมื่นปี วัดนี้เป็นวัดที่เกิดจากพระประสงค์จากฮ่องเต้ ราชวงศ์ถัง ที่อยากแสดงความกตัญญูให้พระมารดา จึงสร้างวัดนี้ให้เป็นของขวัญ โดยตั้งชื่อให้เป็นมงคล เพื่อให้พระมารดามีอายุหมื่นปี

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเล่อซาน ใกล้ๆกับเมืองง้อไบ๊ นำท่าน ล่องเรือสักการะ พระใหญ่เล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล ท่านจะมองเห็นหลวงพ่อโตเล่อซาน องค์ใหญ่ประทับอยู่ในเขา กลางน้ำ ใช้เวลาสร้างแกะสลักกว่า 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบาน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องจากภัยพิบัติน้ำท่วมหมู่บ้าน โดยเชื่อว่า หลวงพ่อโตจะคอยปกปักษ์รักษาหมู่บ้าน และหลังจากนั้น น้ำก็ไม่ท่วมหมู่บ้านอีกเลย ระหว่างล่องเรือ ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อโตเล่อซาน แห่งนี้ จุดแนะนำ ชั้นที่ 2 ของเรือ เพื่อมองเห็นองค์พระชัดที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านเดินไปถ่ายรูปกับ แพนด้าเซลฟี่ที่อยู่ติดกับโรงแรม

พักที่ CENTER INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม : ชมหมีแพนด้าที่ศูนย์อนุรักษ์ – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว – โชว์ทิเบต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพราะพันธ์และอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ การอยู่อาศัย การแพร่พันธ์ุของแพนด้า ให้ท่านชมหมีแพนด้าแดงหาชมยาก และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดนทางต่อสู่เขต จิ่วจ้ายโกว ระหว่างทางนำท่านแวะชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ทะเลสาบเขียวมรกต กลางหุบเขาที่มีน้ำนิ่งเรียบสงบดุจดั่งกระจกเงา กล่าวกันว่า ในปี 2478 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่ ทำให้เมืองทั้งเมืองในบริเวณนี้จมหายไปในชั่วพริบตา จึงได้ชื่อว่าเป็น ทะเลสาบเตี๋ยซี เป็นความงามที่เกิดจากความหายนะ นอกจากนี้ยังมี จามรีสีขาว ไว้ให้ท่านได้ขี่ถ่ายรูปสวยๆเป็นที่ระลึก ค่าบริการ 10 หยวน และให้ท่านได้ถ่ายรูปริมทะเลสาบ

จากนั้นเดินทางต่อ แวะชม เมืองโบราณซงพาน เมืองโบราณที่มีชื่อเดิมว่า ซงโจว เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีน ตั้งแต่สมัยราชวงส์ฮั่นและราชวงศ์ถัง ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์และการค้าชายแดน จีน และ ทิเบต ชาวฮั่นจะนำใบชา ข้าวและผ้า ไปแลก ม้า วัว หนังและขนสัตว์จากชาวทิเบต จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เขต จิ่วจ้ายโกว

จากนั้นนำท่านชมการแสดง โชว์ทิเบต ชมแสงสีเสียงในโรงละครที่สวยงามตามสไตล์ทิเบตแท้ บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อความทิเบต

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ SANROYAL HOTEL 4+ ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ : อุทยานจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รวมรถเหมาอุทยานพิเศษส่วนตัวในอุทยาน) – ชวนจู่ซื่อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านขึ้นรถไปสู่ ทางเข้า อุทยานจิ่วจ้ายโกว เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติ ธารสวรรค์ จากนั้นนำท่านขึ้นรถเหมาส่วนตัวใน อุทยานจิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร ภายในอาณาบริเวณอุทยาน จิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมฝั่งซ้ายของ จิ่วจ้ายโกว ท่านจะได้ชมความงามของ ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบแรด น้ำตกซูเจิ้ง ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบกระจก ดั่งคำกล่าวให้วาดภาพงดงามของอุทยาน จิ่วจ้ายโกว อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะวาดได้ เพราะเพียงแม้ใบไม้ใบเดียวที่หล่นจากต้นไม้ สัมผัสที่ผิวน้ำ ก็ทำให้ความงดงามนั้นเปลี่ยนไปเป็นความงดงามไปอีกแบบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบุฟเฟ่ต์ในอุทยาน จิ่วจ้ายโกว)

นำท่านชมความงามของ อุทยานจิ่วจ้ายโกว กันต่อในช่วงบ่ายไปต่อกันที่ ทะเลสาบยาว ทะเลสาบยาวเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบห้าสี ทะเลสาบ5สี เป็ยทะเลสาบไล่ระดับสี ฟ้า เขียว อย่างสวยงาม สีที่เห็นนั้นเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตและพืชน้ำต่างๆ จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก ไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อมายัง จิ่วจ้ายโกว คือ น้ำตกธารไข่มุก เป็นน้ำตกธารหินปูนขนาดใหญ่ที่สุดใน จิ่วจ้ายโกว รูปทรงคล้ายพัดจีน มีความกว้าง 310 เมตร และยังสูงกว่า 40 เมตร เป็นแบบแนวยาวที่สวยที่สุดให้ท่านได้สัมผัส ถึงเวลาอันสมควร โบกมือลา อุทยานจิ่วจ้ายโกว เพื่อเดินทางต่อสู่เมือง ชวนจู่สื่อ เมืองเล็กๆอันเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน ที่อยู่ระหว่าง จิ่วจ้ายโกว และ อุทยานหวงหลง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่ YARI HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า : ชมอุทยานหวงหลง – นั่งกระเช้าขึ้นลง (รวมรถกอล์ฟไปและกลับ) – รถไฟความเร็วสูง – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ไท่กู่ลี่ – ตึก IFS แพนด้าปีนตึก – ดูโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง อาณาบริเวณของอุทยานกว้างถึง 1340 ตารางกิโลเมตร และยังมี ยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วย หิมะ นำท่านเข้าสู่ หวงหลง หรือ ธารน้ำมังกรเหลือง เส้นทางผ่านแนวเขาสูงชัน หุบเขา หน้าผาต่างๆ นำท่านขึ้นกระเช้า ไปยันบนยอดเขา หวงหลง และเดินชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี ได้เวลานัดหมายนำท่านนั่งรถกอล์ฟ และลงกระเช้าลงมาสู่ด้านล่าง เพื่อนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่สถานี รถไฟความเร็วสูง นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง จากสถานี ชวนจู่ซื่อ มุ่งหน้าสู่เมืองเฉิงตู

ถึงสถานีเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านค้าย่อยๆอีกมากมาย รวมทั้งมีไฮไลท์จุดถ่ายรูปใหม่ แพนด้าปีนตึก ตึกIFS จากนั้นพาท่านแวะชม ไท่กู่ลี่ ตลาดถนนคนเดินแห่งใหม่ที่ของช้อปก็เยอะ ของกินก็แยะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่าเสฉวน

จากนั้นนำท่านชมโชว์ TOP SHOW OF SICHUAN การแสดง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็นเอกลักษณ์และไฮไลท์ของเมืองเสฉวนดั่งคำกล่าว ถ้ามาถึงเฉิงตู ไม่มาดูโชว์นี้ ถือว่ายังมาไม่ถึง เฉิงตู เสฉวน

พักที่ SERENGETI HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หก : ถนนโบราณจิ่งหลี่ – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่งหลี่ เป็นถนนคนเดินสไตล์โบราณแบบจีน ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าและ อาหารพื้นเมือง ชมบรรยากาศสถาปัตกรรมแบบโบราณ จีนดั้งเดิมสมัยยุค สามก๊ก ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารสมุนไพร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเทียนฝู เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

15.55 น. กลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619

18.00 น. เดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ