Tcl travel
วัน-เวลาทำการ : จ-ส. 09.00 - 18.30 น.
qr_code

@tcltravel


เวลาทำการ

จ-ส. 09.00 - 18.30 น.

ทัวร์หนานโถว 10 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน - หนานโถว - ไทเป 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด TCLP240408
-ไทเป - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟงเจีย -ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดสวนกวง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง -ท่าเรือเจิ้งปิน - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี
-ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต - วัดหลงซาน -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - Germanium - ตึกไทเป 101 -ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต
เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 27,900 บ.